Njësia e punëve të kontabilitetit dhe të financave

Njësia e punëve të kontabilitetit dhe të financave, në kuadër të Sektori i punëve administrative dhe i logjistikës

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Njësia e punëve të kontabilitetit dhe të financave

 1. Ligji për kontabilitetin e buxheteve dhe shfrytëzuesve buxhetorë
 2. Rregullorja për kontabilitet të buxheteve dhe shfrytëzuesve buxhetorë
 3. Rregullorja për planin kontabël të buxheteve dhe shfrytëzuesve buxhetorë
 4. Rregullorja për përmbajtjen e llogarive në veçanti në planin e llogarive për shfrytëzuesit buxhetorë
 5. Rregullorja për klasifikimin e të hyrave
 6. Rregullorja për klasifikimin e shpenzimeve
 7. Rregullorja për mënyrën e punës së thesarit dhe kontrollit mbi punën e thesarit
 8. Rregullorja për mënyrën e punës së thesarit të FSSHM-së 

 

Masa dhe aktivitete në kompetenca të Njësia e punëve të kontabilitetit dhe të financave

Në Njësinë e punëve të kontabilitetit dhe të financave kryhen këto punë:

 1. analiza dhe përpilimi i Planit për llojin dhe vëllimin e shërbimeve me të cilin sigurohen mjete nga FSSHM- ja për funksionimin e Institutit;
 2. përpilimi i Raporteve me kërkesë të FSSHM-së dhe Ministrisë së Shëndetësisë;
 3. ngarkimi i planeve financiare si dhe konvertimi i tyre në trezorin e FSSHM-së dhe ndjekja e realizimit të kompenzimit sipas marrëveshjes/planit financiar,
 4. realizimi i të gjitha llojeve të pagesave nëpërmjet trezorit të FSSHM-së, përgatitja e rrogave dhe pagesës së tyre te të punësuarit,
 5. kryet punë nga fusha e kontabilitetit, punëve materiale dhe financiare,
 6. ndjekja e realizimit të të hyrave dhe shpenzimeve,
 7. përpilimi i llogarive periodike dhe përfundimtare,
 8. ndjekja dhe zbatimi i dispozitave ligjore nga fusha e punëve kontabiliste, materiale dhe financiare.

Informacion për kontakt

Personi për kontakt: Julijana Tomanovska – Udhëheqëse e Njësisë së punëve të kontabilitetit dhe të financave

Telefoni: 023125044 lok. 38

E-mail julijana_tomanovska@yahoo.com