Вирусологија

Лабораторија за вирусологија

Вирусолошки тестови кои се изведуваат:

Реден број

Анализа

Примерок

Метода
1 Adeno virus крв RVK
2 CMV IgM/IgG крв  ELFA
3 EBV IgM/IgG /NAg крв ELISA
4 Entero virusi RNA      ( Rota, Noro, Astro, Ad) фецес RТ- PCR
5 HAV IgM antitela крв  ELFA
6 HAV Totalni antitela крв  ELFA
7 HBs antigen крв  IEHT
8 HBs totalni antitela крв  IEHT
9 HBc totalni antitela крв  IEHT
10 HBc IgM antitela крв  IEHT
11 HBe antigen крв  ELFA 
12 HBe totalni antitela крв  ELFA 
13 HCV antitela крв ELISA
14 HCV RNA – kvantitativen крв  real time PCR
15 HIV 1/2 antitela крв ELISA
16 HIV integral(Ag +At) крв ELISA
17 HIV duo (P24 Ag +At) крв  ELFA 
18  HIV RNA- kvantitativen крв  real time PCR
19 Human papiloma virus (HPV-16) брис од цервикс PCR
20 Human papiloma virus (HPV-18) брис од цервикс PCR
21 Human papiloma virus ниско ризични(HPV-6,11,42,43,44) брис од цервикс PCR
22 Human papiloma virus високо ризични  (HPV-31,33,35,45,51,56,58,59,66,67,70) брис од цервикс PCR
23 Herpes simplex virus (HSV) IgM/IgG antitela крв ELISA
24  Herpes zoster virus – Varicela      ( VZV) IgM antitela крв ELISA
25  Herpes zoster virus – Varicela      ( VZV) IgG antitela крв ELFA
26 Influenca A antitela крв
27 Influenca A virus  RNA брис од грло и нос, назофарингиален брис, бронхо- алвеоларен аспират Real time- PCR
28 Influenca B antitela крв RVK
29 Influenca B virus RNA Брис од грло и нос, назофарингиален брис, бронхо- алвеоларен аспират real time PCR
30 Influenca A/ H5 virus RNA Брис од грло и нос, назофарингиален брис, бронхо- алвеоларен аспират real time PCR
31 Morbilli IgM antitela крв ELISA
32 Morbilli  IgG antitela крв ELFA
33 Mumps (parotitis) IgM antitela крв ELISA
34 Mumps (parotitis) IgG antitela крв ELFA
35 Respiratorni virusi NA(Influenca A/ B, Parainfluenca 1/2/3, Corona, Adeno, Respiratoren Sincicijalen Virus, Metapneumo virus, Rino virus) Брис од грло и нос, назофарингиален брис, бронхо- алвеоларен аспират RТ- PCR
36 Rubeolla IgM antitela крв ELISA
37 Rubeolla  IgG antitela крв IEHT
38 Virusi priciniteli na meningiti (HSV 1/2VZV, EBV, CMV, HHV6) ликвор PCR
39 West –Nile virus IgM/IgG antitela крв ELISA
40 Western blot HIV test крв IHТ
41 Western blot HCV test крв IHТ

 

Имуноензимски тестови за докажување на антитела кон следните микроорганизми:

Реден број

Анализа

Примерок

Метода

1 Helicobacter Pylori IgG крв IEHT
2 Lyme IgM antitela крв ELISA
3 Lyme IgG antitela крв ELFA
4 Toxoplasma gondii IgM/IgG крв IEHT
5 Q treska крв RVK

 

На одделението се работат тумор маркери:

Реден број

Анализа

Примерок

Метода

1 CEA крв IEHT
2 CA 125 крв IEHT
3 CA 15-3 крв IEHT
4 CA 19-9 крв IEHT
5 PSA крв IEHT
6 F PSA крв IEHT

 

Одредување на хормонален статус:

Реден број

Анализа

Примерок

Метода

1 Prolaktin крв IEHT
2 LH крв IEHT
3 FSH крв IEHT
4 Progesteron крв IEHT
5 Estrogen крв IEHT
6 Testosteron крв IEHT
7 TSH крв IEHT
8 T3 крв IEHT
9 T4 крв IEHT

 

Маркери за остеопороза:

Реден број

Анализа

Примерок

Метода

1 Osteocalcin крв IEHT
2 Calcitonin крв IEHT
3 Intact PTH крв IEHT
4 Pyrilinks D крв IEHT

Легенда:

  1. ELISA – Ензимски имуно тест
  2. ELFA – Ензимски имуно флуоресцентен тест
  3. IEHT – Имуно ензимски хемилуминисцентен тест
  4. IHТ – Имуно хроматографски тест
  5. PCR – Полимеразно верижна реакција
  6. Real time PCR – Полимеразно верижна реакција во реално време
  7. RT PCR – Реверзна транскрипција полимеразно верижна реакција
  8. RVK – Реакција на врзување на комплемент