Медицина на труд

Листа на активности, прегледи и анализи кои се изведуваат во Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија, а се поврзани со обезбедување на сеопфатна превентивна здравствена заштита на работниците:

 1. превентивни здравствени прегледи на работниците (систематски и периодични прегледи) со комплетна содржина утврдена во Уредбата за видот, начинот и обемот на здравствените прегледи на вработените (Сл. Весник на РМ бр.60/2013).
 2. одредување на метали во работна средина и биолошки материјал (крв, серум, урина) на професионално изложените лица:
  1. алуминиум,
  2. арсен,
  3. селен,
  4. жива,
  5. кадмиум,
  6. манган,
  7. никел,
  8. олово,
  9. хром,
  10. цинк,
  11. бакар,
  12. кобалт,
  13. магнезиум.
 3. одредување на органски соединенија во работна средина и биолошки материјал (крв, серум, урина) на професионално изложените лица:
  1. алифатични и алициклични јагленоводороди,
  2. циклични јагленоводороди,
  3. амино и нитро соединенија на цикличните јагленоводороди,
  4. халогени деривати на алифатичните и цикличните јагленоводороди,
  5. алкохоли, естри, етри, алдехиди и кетони,
  6. пестициди,
  7. винил хлори мономер,
  8. некои вештачки смоли и
  9. пластични маси.
 4. одредување на специфични биомаркери на изложеност и/или болести при контакт со биолошки агенси:
  1. изложеност на вирусите на хепатит Б и/или Ц
  2. изложеност на вирусот на ХИВ
  3. специфични биомаркери за контакт со:
   1. антракс,
   2. амебијаза,
   3. бруцелоза,
   4. лептоспироза,
   5. легионерска болест,
   6. лајмска болест,
   7. арбовирусни инфекции – вирусни хеморагични горзници,
   8. тетанус,
   9. токсоплазмоза,
   10. туберкулоза,
   11. хистоплазмоза,
   12. кју-грозница (Q-треска),
   13. пандемиски грип.
  4. стандардни биохемиски и други испитувања
   1. гликоза во крв,
   2. ХБА1,
   3. холестерол,
   4. ХДЛ холестерол,
   5. ЛДЛ холестерол,
   6. триглицериди,
   7. вкупни протеини,
   8. албумин,
   9. a и b микроглобулин,
   10. имуноглобулини,
   11. липопротеини,
   12. аполипопротеини,
   13. уреа,
   14. креатинин,
   15. мокрачна киселина,
   16. билирубин (вкупен и директен),
   17. кисела фосфатаза,
   18. алкална фосфатаза,
   19. алфамилаза,
   20. креатинкиназа,
   21. гама ГТ (ГТТ),
   22. ГОТ,
   23. липаза,
   24. панкреазна амилаза,
   25. калциум,
   26. магнезиум,
   27. Фосфор,
   28. анти стрептолизин,
   29. комплемент Ц3 и Ц4,
   30. ЦРП,
   31. феритин,
   32. трансферин,
   33. реума фактор,
   34. маркери на ревматска инфламација,
    1. PSA и FPSA
   35. хормони (TSH, Т3 и Т4),
   36. туморски маркери,
    1. СЕА
    2. СЕА – 19,9 GIMA, 125 OMMA, 15.3 BRAMA
   37. урина (шеќер, протеини, билирубин, уробилиноген, седимент)
  1. мерење на интензитет на јонизирачко зрачење во работна средина,
  2. одредување на апсорбирана доза на јонизирачко зрачење кај професионално експонирани работници (лична/персонална дозиметрија – ТЛД).