Sektori i punëve administrative dhe i logjistikës

 

Masa dhe aktivitete në kompetenca të Sektori i punëve administrative dhe i logjistikës

 1. përgatitja dhe formulimi juridik i draft verzioneve për të gjithë aktet e brendshme dhe të përgjithshme të Institutit;
 2. përpunimi dhe formulimi juridik i të gjithë vendimeve, aktvendimeve dhe konkluzioneve të organeve udhëheqëse të Institutit;
 3. ndjekja dhe zbatimi i dispozitave ligjore me rëndësi të përgjithshme dhe dhënia e mendimeve juridike në lidhje me implementimin e duhur të dispozitave ligjore dhe të tjera;
 4. përpilimi i dispozitave të brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe dokumentacionit mbi masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale dhe harmonizimi i dispozitave të brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe dokumentacionit për masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e të dhënave personale, me ligjin dhe dispozitat e miratuara në bazë të Ligjit për Përpunimin e të Dhënave Personale;
 5. pjesëmarrja në zhvillimin e masave dhe sjelljen e vendimeve lidhur me përpunimin e të dhënave personale;
 6. kryerja e të gjitha punëve administrative dhe juridike në Institut;
 7. realizimi i të gjitha punëve administrative në lidhje me zbatimin e procedurës për përcaktimin e shkeljeve të detyrave të punës dhe përgjegjësisë materiale të të punësuarve në Institut;
 8. kryerja e të gjitha punëve që rrjedhin nga marrëdhënia e punës;
 9. kujdesi për realizimin e të drejtave të punëtorëve në lidhje me mbrojtjen shëndetësore dhe sigurimin social;
 10. planifiki afatmesëm i resurseve të nevojshme dhe përpilim të planeve vjetore për punësim, në pajtim me prioritetet dhe politikat e përcaktuara për punësim në Klinikën Universitare;
 11. realizimi i procedurave për punësim, avancim dhe ndjekje të mobilitetit vertikal dhe horizontal të të punësuarve;
 12. mbajtja e evidencës personale dhe menaxhimi me të dhënat personale të të punësuarve;
 13. përpilimi i vendimeve, aktvendimeve, kontratave, marrëveshjeve lidhur me rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të të punësuarve konform dispozitave Ligjore dhe nënligjore dhe marrëveshjes kolektive;
 14. udhëheqja e Sistemit Elektronik për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore SEMBNj
 15. vlerësimi i nevojave për trajnim dhe përsosje profesionale të punonjësve shëndetësorë të punësuar me licencë dhe pa licencë; njësive gjenerike dhe specifike tematike dhe përpilimi i planit vjetor për përsosje profesionale të nëpunësve administrativë dhe dhënësve të shërbimeve publike;
 16. zbatimi i procedurës për vlerësimin e nëpunësve administrativë dhe dhënësve të shërbimeve publike;
 17. zbatimi i hulumtimeve dhe analizave për kënaqësi në punë, përkushtim të të punësuarve dhe aspekte dhe parametra të tjerë të menaxhimit me burimet njerëzore që ndikojnë mbi produktivitetin ose janë pjesë të akreditimit të entit shëndetësor dhe menaxhimit të cilësisë (ISO, CAF);
 18. kryerja e punëve nga fusha e mbrojtjes popullore dhe mbrojtjes civile në pajtim me dispozitat ligjore dhe aktet e përgjithshme të Institutit për këtë fushë;
 19. parashtrimi i padive për kërkesat e paarkëtuara të Institutit dhe konteste të tjera gjyqësore;
 20. përgatitja teknike për seancat e organeve udhëheqëse gjegjësisht kryerja e të gjitha punëve administrative për këto organe;
 21. kujdesi për shfrytëzimin adekuat (të dedikuar) të hapësirave të punës;
 22. udhëheqja e arkivit të Institutit sipas dispozitave për punën në zyrë, pranimi, hapja, regjistrimi, rradhitja, shpërndarja dhe dërgimi i postës;
 23. regjistrimi dhe arkivim i akteve, gjegjësisht kujdesi për arkivin administrativ të Institutit;
 24. kujdesi për mbajtjen e pastërtisë në hapësirat e punës në Institut, për funksionim të duhur të centralit telefonik, shërbimit zjarrfikës, për sigurimin e ndërtesave dhe pronave të Institutit, si dhe për zbatimin e rendit shtëpiak të Institutit;
 25. projektimi, instalimi, mirëmbajtja dhe zhvillimi i sistemit informatik;
 26. realizimi i punëve të tjera për nevojat e Institutit që janë të lidhura me sistemin dhe teknologjinë informatike;
 27. organizimi dhe përshtatja me njësitë e tjera punuese punën në lidhje me përdorimin e automjeteve, transportin e materialeve dhe punëtorëve për udhëtime zyrtare me mjetet transportuese të Institutit, gjegjësisht përllogaritja dhe kontrolli i përdorimit të mjeteve të transportit dhe shpenzimit të lëndëve djegëse (karburanteve) dhe vajit;
 28. kujdesi për mirëmbajtjen dhe sanimin e objektit, objekteve ndihmëse të Institutit, mjediseve të punës, instalimeve, aparateve dhe pajisjeve dhe mjeteve të tjera themelore dhe inventarit me angazhim vetanak ose nëpërmjet personave të tretë;
 29. analiza dhe përpilimi i Planit për llojin dhe vëllimin e shërbimeve me të cilin sigurohen mjete nga FSSHM- ja për funksionimin e Institutit;
 30. përpilimi i Raporteve me kërkesë të FSSHM-së dhe Ministrisë së Shëndetësisë;
 31. kryerja e përditshme të punëve të arkës dhe trezorit;
 32. pranimi dhe kontrolli i qarkullimit ditor dhe dorëzimi i të njëjtit në bankë;
 33. kontrolli i rregullshmërisë së faturave që paguhen nëpërmjet trezorit të FSSHM-së;
 34. realizimi i të gjitha llojeve të pagesave nëpërmjet trezorit të FSSHM-së;
 35. ngarkimi i planeve financiare si dhe konvertimi i tyre në trezorin e FSSHM-së
 36. ndjekja e realizimit të kompenzimit sipas marrëveshjes/planit financiar;
 37. përgatitja e rrogave dhe pagesës së tyre te të punësuarit;
 38. lëshimi i vërtetimeve për lartësinë e rrogës neto për nevojat e të punësuarve;
 39. realizimi i punëve të tjera nga fusha e qarkullimit pagesor;
 40. punë nga fusha e kontabilitetit, punëve materiale dhe financiare;
 41. përpilimi i faturave mujore për shërbimet e kryera ndaj FSSHM-së si dhe përpilimi i faturave ndaj të gjithë subjekteve të tjerë që shfrytëzojnë shërbimet e Institutit;
 42. evidentimi i kërkesave dhe arkëtimi i tyre, si dhe evidentimi i obligimeve dhe pagesës së tyre;
 43. mbajtja e evidencës për materialet dhe inventarin e imët dhe shpenzimin e tyre;
 44. ndjekja e realizimit të të hyrave dhe shpenzimeve;
 45. përgatitja, pranimi, likuidimi dhe kontrolli i dokumenteve kontabiliste;
 46. përpilimi i llogarive periodike dhe përfundimtare;
 47. përpilimi i raporteve të ndryshme financiare në varësi të kërkesave;
 48. evidentimi kontabilist imjeteve themelore të subjektit;
 49. përllogaritja e amortizimit dhe revalorizimit;
 50. harmonizimi i mjeteve dhe burimeve të mjeteve në gjendjen kontabiliste me atë reale;
 51. organizimi i inventarizimit (regjistrimit) vjetor të materialeve, inventarit të imët dhe mjeteve themelore dhe akordimi i gjendjes kontabiliste me gjendjen reale;
 52. asistenca profesionale në përpilimin e përllogaritjeve të të hyrave dhe shpenzimeve;
 53. ndjekja dhe zbatimi i dispozitave ligjore nga fusha e punëve kontabiliste, materiale dhe financiare;
 54. punë të tjera nga fusha e kontabilitetit;
 55. koordinimi i përgatitjes së Planit për prokurime publike që duhet të jetë i harmonizuar me Planin financiar të miratuar nga ana e FSSHM-së;
 56. përgatitja dhe përpilimi i dokumentacioneve tenderuese në koordinim me personat kompetentë nëpër departamente dhe sektorë;
 57. përgatitja e akteve të nevojshme nga fillimi i procedurës dhe në bazë të raportit nga procedura e realizuar konform Ligjit për prokurime publike (Vendime për prokurime publike, vendime për përzgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm, njoftime për përzgjedhje deri te operatorët ekonomikë, përpilimin e kontratave për prokurime publike dhe dokumente të tjera të nevojshme);
 58. sigurimi i ndihmës dhe koordinimit për Komisionin për prokurime publike;
 59. azhurnimi i dokumenteve të nevojshme në Sistemin elektronik për prokurime publike të Byrosë për prokurime publike;
 60. përgatitja e porosive dhe ndjekja e shfrytëzimit konform marrëveshjeve për prokurime publike;
 61. pjesëmarrja në përgatitjen e buxhetit; në përpilimin e planit për prokurime publike; dhe kujdesi për zbatimin e planit për prokurime publike;
 62. ndjekja e dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve publike dhe është përgjegjës për zbatimin e drejtë të tyre;
 63. ndjekja e lidhjes së marrëveshjeve dhe realizimit të tyre në bazë të Ligjit për Prokurime Publike;
 64. pjesëmarrja si anëtar komisioni te procedurat për lidhjen e kontratës për prokurim publik me vlerë të përcaktuar prej mbi 130.000 euro në kunvdërvlerë denarësh për mallra dhe shërbime dhe mbi 5.000.000 euro në kundërvlerë denarësh për punime;
 65. përgatitja e akteve të nevojshme në bazë të raportit nga procedura e zbatuar;
 66. publikimi i referencave negative në SEPP;
 67. dhënia e direktivave dhe udhëzimeve për organin kontraktues në lidhje me veprimet në procedurë ankimore në bashkëpunim me komisionin;
 68. kujdesesi për dosjet nga procedurat e zbatuara konform dispozitave për punën arkivore dhe punën në zyrë.

Në sektorin e punëve administrative dhe logjistikës janë të përfshira edhe kompetencat me karakter ndihmës-teknik që i realizojnë personat ndihmës-teknik të punësuar në Institut:

 1. mirëmbajtje teknike e pajisjeve;
 2. sigurim i objektit;
 3. pastrim dhe mirëmbajtje e higjienës në objekt;
 4. punë të tjera.

Informacion për kontakt:

Personi për kontakt: Julijana Tomanovska – Udhëheqëse e Sektorit të punëve administrative dhe të logjistikës

Telefoni: 023125044 lok. 38

E-mail julijana_tomanovska@yahoo.com