• 07.06.2024

СВЕТСКИ ДЕН НА БЕЗБЕДНА ХРАНА 7 ЈУНИ


Во пресрет на Светскиот ден на безбедна храна и во пресрет на високите температури кои ги очекуваме во текот на првата декада на јуни во 2024 година, Инститот за јавно здравје, како „чувар" на Вашето здравје, препорачува клучни пораки за спречување на инциденти со небезбедна храна, односно алиментарни инфекции и интоксакации.

Безбедноста на храната е заедничка одговорност!