• 26.10.2023

Menaxhimin e sigurt të mbeturinave mjekësore


Më datë 26.10.2023, Prof. d-r. Mihaill Koçubovski, Udhëheqës i Departamentit të ekologjisë shëndetësore në Institutin e Shëndetit Publik të RMV-së, dhe trajnues i certifikuar për trajnim për menaxhim të sigurt të mbeturinave mjekësore mbajti një trajnim për Menaxhimin e sigurt të mbeturinave mjekësore për punonjësit e I.Sh.P. KU e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës.

Trajnimi kishte për qëllim ngritjen e vetësijes, avancimin e njohurive dhe përvojave nga fusha e menaxhimit me mbeturinat mjekësore në funksion të parandalimit në shëndetin publik.

 

20231026_124450