• 26.10.2023

Обука за безбедно управување со медицински отпад


На ден 26.10.2023 година, од страна на проф. д-р Михаил Кочубовски Раководител на Одделот за здравствена екологија при Институтот за јавно здравје на РСМ и сертифициран тренер за обука за безбедно управување со медицински отпад одржа Обука за безбедно управување со медицински отпад на вработени на ЈЗУ УК Гинекологија и акушерство.

Целта на Обуката беше да се унапредат свесноста, знаењата и искуствата од областа на безбедно управување со медицински отпад во функција на превенција на јавното здравје.

20231026_124450