Во периодот од 13.07-19.07.2019, пријавени се вкупно 9 нови случаи на мали сипаници.

Од вкупниот број на пријавени случаи, 5 случаи се од Скопје, а по два случаи се регистрирани од Куманово и Гостивар.

Според возрасната дистрибуција, во тек на оваа недела пријавени се по 3 случаи од возрасните групи на деца под 1 година и 30-39 години, 2 случаи во возрасната група од 20-29 и еден од 1-4 години. Според вакциналниот статус, сите ново регистрирани случаи се невакцинирани, непотполно вакцинирани или со непознат вакцинален статус.

Вкупниот број на случаи од декември 2018 заклучно со 19.07.2019, во Република Северна Македонија изнесува 1.863 случаи со стапка на заболување од 90,0 на 100.000 жители.

Во тек е епидемија на мали сипаници на цела територија на Македонија.

Според место на постојано живеење, случаи на мали сипаници се регистрирани во 24 градови, од нив 973 случај има во Скопје, Куманово – 233, Тетово – 193, Струга – 112, Гостивар – 68, Кичево – 59, Велес – 53, Штип – 40, Охрид – 35, Дебар – 22, Гевгелија – 19,  Прилеп – 11, а во останатите градови се регистрираат по помалку од 10 случаи. Највисока инциденца на 100.000 жители се регистрира во Струга 165,1/100.000, Куманово 163,3/100.000 и  Скопје 157,5/100.000 (Картограм 1).

 

Картограм 1. Географска дистрибуција на случаи на мали сипаници во Македонија,       декември 2018 – јули 2019

morbili kartgram 1

Најголем број на случаите се од возрасната група над 30 години – 835 (44,8%), а вкупната стапка на заболување кај оваа возрасна група изнесува 65,6 на 100.000 жители. Највисока стапка од 1.373,4 заболени на 100.000 жители се регистрира кај децата на возраст под една година, каде се пријавени 321 заболен. Кај децата на возраст од 1-4 години се регистрираат 276 случаи (14,8%) со стапка од  297,4 на 100.000 жители (Графикон 1).

 

Графикон 1.Дистрибуција на заболените од мали сипаници во Македонија според возраст, декември 2018-јули 2019 (n=1.863)

grafikon 2

Според вакциналниот статус, 1.495 или 80,2% од заболените лица се невакцинирани, некомплетно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Од невакцинираните лица, 321 (21,5%) се на возраст под 12 месеци и не подлежат на вакцинација, согласно Календарот за имунизација. Од вкупно 276 заболени деца на возраст од 1-4 години, 87% се невакцинирани или со непознат вакцинален статус, а од 835 заболени кај лицата над 30 годишна возраст, 80% се невакцинирани, непотполно вакцинирани или со непознат вакцинален статус.

 

Од пријавените случаи, 837 или 45% биле хоспитализирани, а кај 294 (15,8%) се регистрирани компликации. Од нив, најголем број компликации биле кај деца од 0-4 години (n=132; 44,9%), и тоа 75 (25,5%) – кај деца до една година и 57 (19,4%) – кај деца на возраст 1-4г, што укажува дека оваа возрасна група е најзасегната и подложна на компликации.

 

Според резултатите добиени од примероците испратени во референтната лабораторија за мали сипаници во Луксембург, во државата циркулира генотипот B3 Dublin кој циркулира и во соседните држави.

Од почетокот на епидемијата, во Скопје се вакцинирани 16.188 деца, додека во останатиот дел од државата вакцинирано е 17.034 дете на возраст до 14 години кои подлежат на вакцинација. Вкупниот број на вакцинирани лица на возраст до 14 години со МРП вакцина од почетокот на епидемијата во целата република изнесува 33.222.

Од почетокот на епидемијата до сега, во Центрите за јавно здравје, дополнително се аплицирани вкупно 5.972 дози на вакцина, од нив повеќе од 60% се здравствени работници, студенти и ученици во средните медицински училишта, останатите се контакти и лица над 14 годишна возраст.

 

Сектор за контрола и превенција на заразни болести

ИЈЗ Скопје