Финансиски извештај за годишна сметка 2020

  • Биланс на состојба за 2020 година- сопствени средства (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

  • Биланс на приходи и расходи за 2020 година – сопствени средства (1, 2, 3, 4, 5)

  • Биланс на состојба за 2020 година – средства од ФЗОМ 

    (1234567)

  • Биланс на приходи и расходи за 2020 година – средства од ФЗОМ 

    (12345)