Публикација од авторите Проф. д-р Михаил Кочубовски и Ас. д-р Александра Петрова.

НАДЗОР И ЕПИДЕМИОЛОШКО УПРАВУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО ВОДА ПОВРЗАНИ СО
ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ

flaer