Сектор за промоција, анализа и следење на незаразни болести (Оддел за здравствена промоција и следење на болести)

 

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите

ПЛАН ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

National drug situation overview 2022

План за реализација на Националната програма за јавно здравје во Република Северна Македонија во 2022 година од Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија и 10-те Центри за јавно здравје

Годишен извештај на ИЈЗ за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите

План за работа на Институтот за јавно здравје на Република С. Македонија за 2021 година

План и обем на активности за 2021 согласно Националната годишна програма за јавно здравје во РСМ

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА ОД ИНСТИТУТ ОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМ и 10-ТЕ ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

АНАЛИЗА НА БОЛНИЧКИОТ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА ВО 2018 и 2019

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДАР ВО СТОМАТОЛОШКАТА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

АНАЛИЗА НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА БОЛНИЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2019 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО БОЛЕСТИТЕ НА ЗАВИСНОСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2017-2019

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА ПРОГРАМА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА

ИЗВЕШТАJ ЗА ЗДРАВJЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИJА ВО 2019 ГОДИНА

ИЗВЕШТАJ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019/2020 ГОДИНА

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО СКРИНИНГ НА РАКОТ НА ДОЈКА КАЈ ЖЕНИТЕ НА ВОЗРАСТ ОД 50-69 ГОДИНИ, ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЈА за исплатливоста на Програмата за скрининг на рак на дојка преку примена на кост-бенефит анализа