Проф. Д-р Драган Ѓорѓев, Институт за јавно здравје на РМ

– Тема: Состојба со аeрозагадување, последици и препораки