Одржливи санитарни услови и климатски промени

 

 Svetski_den_na_toaletot_2020-1

Кога е Светскиот ден на тоалетот 2020 година?

 • 19 ноември 2020 година

 

Која е целта на Светскиот ден на тоалетот?

 • Светскиот ден на тоалетот ги слави тоалетите и ја подигнува свеста за 4,2 милијарди луѓе кои живеат без пристап до безбедно управување со санитарни услови. Станува збор за преземање активности за справување со глобалната санитарна криза и постигнување на Целта за одржлив развој 6: вода и санитација за сите до 2030 година.

 

За што станува збор на Светскиот ден на тоалетот 2020 година?

 • Темата на Светскиот ден на тоалетот 2020 е одржливи санитарни услови и климатски промени.
 • Функционалниот тоалет е поврзан со санитарен систем кој се справува со човечки отпад.
 • Овие системи треба да работат 24 часа на ден, секој ден, за да нè одржат безбедни и чисти нас и нашите животни средини.
 • Денес, светските тоалети – и санитарните системи со кои се поврзани – се под закана од климатските промени.
 • Поплавување, суша и покачување на нивото на морето може да оштетат кој било дел од канализациониот систем – тоалети, цевки, резервоари и пречистителни станици – испуштајќи непречистени отпадни води и предизвикувајќи јавно-здравствена вонредна состојба.
 • Ефектите од климатските промени стануваат само почести и поекстремни.
 • Ние мора да ги направиме нашите системи за санитација отпорни, да бидат одржливи како што се влошуваат климатските промени.
 • Милијарди луѓе живеат со слаби и ранливи системи за санитација, или воопшто немаат системи. Климатските промени ќе ги нарушат или уништат санитарните услуги за огромен број луѓе ако не влијаеме.
 • Секој мора да има одржлива санитација, заедно со чиста вода и средства за миење раце, за да помогне во заштитата и одржувањето на нашата здравствена безбедност и да се запре ширењето на смртоносни заразни болести како што се КОВИД-19, колера и тифус.

 

Како изгледа одржлив санитарен систем?

 • Одржливите санитарни услови започнуваат со тоалет што ефикасно го доловува човечкиот отпад во безбедна, достапно и достоинствено опкружување.
 • Отпадот потоа се складира во резервоар, кој подоцна може да се испразни од страна на услугата за собирање или се пренесува со цевковод.
 • Следната фаза е третман и безбедно отстранување. Безбедната повторна употреба на човечки отпад помага во заштеда на вода, ги намалува и зафаќа емисиите на стакленички гасови за производство на енергија и може да обезбеди земјоделство со сигурен извор на вода и хранливи материи.

 

Каква врска имаат тоалетите со климатските промени?

 • Ефектите од климатските промени ја загрозуваат инфраструктурата за вода, санитација и хигиена (WASH), како на пример поплавите ги загадуваат бунарите што се користат за вода за пиење или кога се поплавуваат тоалетите и се шири човечки отпад во животната средина и прехранбените култури. Овие инциденти, кои стануваат се почести со влошувањето на климатските промени, шират човечки отпад во животната средина на луѓето и предизвикуваат смртоносни и хронични болести. Одржлив санитарен систем значи систем на сигурно, ефикасно зафаќање, отстранување, пречистување и безбедна повторна употреба на фецесот, што е отпорен на надворешни удари како што се поплавување, недостиг на вода и покачување на нивото на морето.
 • Повеќето услуги за вода и санитација низ целиот свет се вода и енергетски интензивни. Процесите вклучени во собирање, третирање и испорака на вода и фаќање, транспорт и третман на човечки отпад резултираат во емисии на стакленички гасови. Зголемувањето на ефикасноста на овие системи и намалувањето на непотребната потрошувачка на вода и загубата на вода, значат помала употреба на енергија и затоа помали емисии. Биогасот од човечки отпад може да се фати и да се користи за позелено производство на енергија.
 • На глобално ниво, 80% од отпадните води генерирани од општеството се влеваат назад во екосистемот без да се третираат или повторно да се користат. Покрај длабокото влијание врз здравјето и условите за живот, безбедно управуваната отпадна вода има огромен потенцијал како достапен и одржлив извор на енергија, хранливи материи и вода што може да го ублажи климатскиот ризик во земјоделството и енергетскиот сектор.
 • Подобрувањето на начинот на управување со човечкиот отпад е клучно за намалување на влијанието на лошо третираната отпадна вода. Целта за одржлив развој 6 (цел 6.3) од нас бара до 2030 година „да го подобриме квалитетот на водата со намалување на загадувањето, елиминирање на фрлањето и минимизирање на ослободување на опасни хемикалии и материјали, преполовување на процентот на непречистена отпадна вода и значително зголемување на рециклирањето и безбедна повторна употреба на глобално ниво“. Постигнувањето на оваа цел е од суштинско значење за здрава животна средина во вода и создавање одржливи живеалишта.

 

Како тоалетите го штитат нашето здравје?

 • Без безбедно управувана, одржлива хигиена, луѓето често немаат друг избор освен да користат несигурни, несоодветни тоалети или да практикуваат отворена дефекација. Дури и таму каде што постојат тоалети, прелевање и протекување од цевки и септички системи, и фрлање или неправилно пречистување, може да значи нетретиран човечки отпад да излезе во околината и да шири смртоносни и хронични болести како што се колера и цревни црви/хелминти.
 • Одржливите системи за санитација, во комбинација со капацитетите и знаењето за практикување на добра хигиена, се силна одбрана од COVID-19 и идните епидемии на болести. Хигиената на рацете – редовно миење на рацете со сапун и вода или со триење на алкохол е една од најефикасните пречки за ширење на болести.
 • Подобрувањето на пристапот до санитарните јазли и просториите за миење раце во здравствените установи ќе ги намали стапките на инфекција и смртност, особено за здравјето на мајките и децата. Хигиенски, приватни тоалети со чиста, проточна вода, мијалници и сапун ќе им помогнат на жените и девојчињата да управуваат со менструацијата безбедно и достоинствено.


 

Факти

 • Над половина од глобалното население или 4,2 милијарди луѓе немаат безбедни санитарни услови.
 • 2 од 5 училишта ширум светот немаа основни капацитети за миење раце пред пандемијата COVID-19.
 • 40% – или три милијарди луѓе – од глобалното население живее без основни средства за миење раце со сапун и вода достапни дома.
 • Околу 297.000 деца под пет години – повеќе од 800 секој ден – годишно умираат од дијареални болести како резултат на лоша хигиена, лоши санитарни услови или небезбедна вода за пиење.
 • На глобално ниво, 80% од отпадните води генерирани од општеството се влеваат назад во екосистемот без да се третираат или повторно да се користат.
 • Промоцијата на хигиената е најефективна здравствена интервенција.
 • Водоснабдување и санитација отпорни на климата може да спасат животи на повеќе од 360.000 доенчиња секоја година.
 • До 2050 година, до 5,7 милијарди луѓе би можеле да живеат во области каде што водата недостига најмалку еден месец годишно, создавајќи невиден натпревар за вода.
 • До 2050 година, бројот на луѓе во опасност од поплави ќе се зголеми од сегашното ниво од 1,2 милијарди на 1,6 милијарди.
 • Ако го ограничиме глобалното затоплување на 1,5°C над прединдустриските нивоа, во споредба со 2°C, би можеле да го намалиме водниот стрес предизвикан од климата до 50%.
 • Екстремното време – се очекува да се зголеми во фреквенцијата и интензитетот поради климатските промени – предизвика повеќе од 90% од поголемите катастрофи во текот на последната деценија.

 

 


 

Референци

 1. On average, high-income countries treat about 70% of the wastewater they generate, while that ratio drops to 38% in upper-middle-income countries and to 28% in lower-middle-income countries. In low-income countries, only 8% of industrial and municipal wastewater undergoes treatment of any kind. (Sato, T. et al (2013) ‘Global, regional, and country level need for data on wastewater generation, treatment, and use’. Agricultural Water Management, Vol. 130, pp. 1–13:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377413002163?via%3Dihub

 1. WHO/UNICEF (2019): Joint Monitoring Programme 2019 update report: Progress on household drinking water, sanitation and hygiene:

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-report-2019/en/

 1. WHO/UNICEF (2020): Progress on drinking water, sanitation and hygiene in schools: Special focus on COVID-19:

https://data.unicef.org/resources/progress-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene-in-schools-special-focus-on-covid-19/

 1. UNICEF (2020):

https://www.unicef.org/eap/press-releases/handwashing-soap-critical-fight-against-coronavirus-out-reach-billions-unicef

 1. WHO (2019):

https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who

 1. On average, high-income countries treat about 70% of the wastewater they generate, while that ratio drops to 38% in upper-middle-income countries and to 28% in lower-middle-income countries. In low-income countries, only 8% of industrial and municipal wastewater undergoes treatment of any kind. (Sato, T. et al (2013) ‘Global, regional, and country level need for data on wastewater generation, treatment, and use’. Agricultural Water Management, Vol. 130, pp. 1–13:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377413002163?via%3Dihub)

 1. World Bank Group (2016): Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health. Disease Control Priorities:

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23833/9781464803482.pdf?sequence=3

 1. UN Secretary-General’s remarks on climate change, September 2018, New York:

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-09-10/secretary-generals-remarks-climate-change-delivered

 1. UNESCO (2018), UN World Water Development Report 2018: Nature-based Solutions for Water:

https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/

 1. Gregory Flato et al (2013), ‘Evaluation of climate models’, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change:

 https://www.cambridge.org/core/books/climate-change-2013-the-physical-science-basis/evaluation-of-climate-models/94BC2268C864F2C6A18436DB22BD1E5A

 1. PCC (2018), Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty:

https://www.ipcc.ch/sr15/

 1. UNDRR (2015), The Human Cost of Weather-Related Disasters, 1995-2015:

https://www.unisdr.org/2015/docs/climatechange/COP21_WeatherDisastersReport_2015_FINAL.pdf