Ова привремено упатство ги надополнува документите за превенција и контрола на инфекција (IPC) со сумирање на насоки на СЗО за вода, санитација и медицински отпад, релевантни за вируси, вклучително и коронавируси. Наменет е за практичари и даватели на услуги за вода и санитација и даватели на здравствени услуги кои сакаат да дознаат повеќе за ризиците и практиките за вода, санитација и хигиена (WASH).

Обезбедувањето безбедна вода, санитарни и хигиенски услови е неопходно за заштита на здравјето на луѓето за време на сите епидемии на заразни болести, вклучително и коронавирусна болест 2019 година (COVID-19). Обезбедување на докази засновани врз основа на докажано и доследно применето WASH и практики за управување со отпад во заедниците, домовите, училиштата, пазарите и здравствените установи ќе помогне да се спречи пренесување од човек на човек, вирус што предизвикува COVID-19.

Ова упатство првично беше објавено во март 2020 година. Ова прво ажурирање дава детали за хигиена на рацете, санитарните услови, заштита на WASH работниците и поддршка за продолжување и зајакнување на услугите на WASH, особено во недоволно услужените подрачја. Овие дополнителни информации се подготвени како одговор на многуте прашања што СЗО ги доби за превенција и контрола на COVID-19 во поставките каде услугите на WASH се ограничени и каде се појавуваат докази за присуство на вирусни фрагменти во екскрети и нетретирана канализација.

PDF верзија (македонски)

 

PDF верзија (англиски)