Дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина се остварува во  34 места пунктови, кои сите се во град.

Во оваа дејност работат 62 лекари и 85 здравствени работници со виша и средна стручна подготовка. При тоа не е постигнат задоволителен стандард на обезбеденост со лекари на оваа групација од населението и тоа 1 лекар на 4892 деца од 7-19 години просечно за Републиката.

 

Не задоволува и соодносот на лекарите и здравствените работници со виша и средна стручна подготовка кој изнесува 1:1.4

 

Вкупниот обем на превентивни здравствени услуги  и активности извршени во 2018 година бележат пораст од 2.2 индексни поени во однос на 2017г.

Дијаграм 1                                                                                                                                                                                                    

 dijagram 1                                         

Извор: ИЈЗРСМ – Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и младина, 2017 и 2018

 

Вкупниот обем на остварени куративни здравствени услуги  и активности извршени во 2018 година бележат пораст од 6.2 индексни поени во однос на 2017г. Зголемен е бројот на посети во ординација кај лекар за 6.9 индексни поени во 2018 во однос на 2017г. Намален е бројот на посети кај здравствени работници за 8.4 индексни поени во 2018 во однос на 2017г. И намален е бројот на посети кај психолог и логопед за 10.9 индексни поени во 2018 во однос на 2017г.

Дијаграм 2                                                                                                                

 dijagram 2

                                            

Извор: ИЈЗРСМ – Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и младина, 2017 и 2018

Морбидитет регистриран во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина, 2018

Во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина во 2018 година регистрирани се вкупно 686 631 заболувања што е за 3.4% повеќе во однос на претходната година (664294-2017г.)

Стапката на морбидитет е зголемена на 22460.1%оо во 2018 година во однос на 21511.3%оо од 2017 година

 

ГРУПИ НА БОЛЕСТИ  И  СОСТОЈБИ БРОЈ  Мб%о        %
ВКУПНО 686631 22460.1 100.0
Инфективни и паразитарни болести 27265 891.9 4.0
Неоплазми 2189 71.6 0.3
Болести на крв и крвотв. орг. и заб. на имун. механизам 8187 267.8 1.2
Ендокрини,нутритивни и метаболни болести 6253 204.5 1.0
Душевни растр. и растр. на обноските 9845 322.0 1.4
Болести на нервниот систем 7728 252.8 1.1
Болести на око и аднекси 23447 766.9 3.4
Болести на уво и мастоидниот израсток 18765 613.8 2.7
Болести на циркулаторен систем 3584 117.2 0.5
Болести на респираторниот систем 290923 9516.2 42.4
Болести на дигестивен систем 31730 1037.9 4.6
Болести на кожа и поткожно ткиво 42140 1378.4 6.1
Болести на мускуло-скелетен систем 21325 697.6 3.1
Болести на генитоуринарен систем 18654 610.2 2.7
Бременост, породување и пуерпериум 132 4.3 0.0
Конгенитални, малформ.,деформац. и хромоз. ненормал. 2243 73.4 0.3
Симптоми,знаци и ненормал. клинички и лабораториски наоди 63565 2079.2 9.3
Повреди,труења и др.последици од надв. причини 19119 625.4 2.8
Фактори што влијаат на здр. сос. и контакт со здравствената служба 89537 2928.8 13.0

 

Извор: ИЈЗРСМ – Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и младина, 2018

 

 

Во структурата на поедините групи на болести, респираторните се повторно на првото ранг место со учество од 42,4% во вкупниот број и стапка на морбидитет од 9516.2%оо.

На второ место се болести на кожа и поткожно ткиво со 6.1% учество и стапка од 1378.4%оо; на третото место се болести на дигестивниот систем со учество од 4.6% и стапка од 1037.9%оо; на четвртото место се одредени инфективни и паразитарни болести со учество од 4% и стапка од 891.9%оо; на петтото место се болести на око и аднекси со учество од 3.4% и стапка од 766.9%оо и. т. н.

Дијаграм 2 и 3

dijagram 3                                           

Извор: ИЈЗРСМ – Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и младина, 2018

                                    

dijagram 4                                               

Извор: ИЈЗРСМ – Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и младина, 2018

 

Во споредба со претходната година  забележан е тренд на намалување кај неоплазмите за 5,9%; болести на крвта и крвотворните органи за 7,2%; кај болестите на окото и аднексите за 12.2%; кај болести на уво за 5.5%; кај болести на циркулаторниот систем за 12.4%;  кај болести на дигестивниот систем за 7.5%; кај болестите на генито уринарниот систем за 9.1% и кај повреди и труења за 6.9%. Кај останатите групи на болести забележан е тренд на зголемување на бројот на регистрирани болни во 2018 во однос на 2017 година.

 

Морталитет региcтриран во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина

Во 2018 година регистрирани се вкупно 105 умрени лица на возраст од 5-24 години и стапка од 21.5%оо.

Дистрибуцијата по возраст покажува дека младите луѓе од 15-24 годишна возраст се најзастапени во вкупниот морталитет на оваа популација и тоа со 66,7% учество и стапка од 26,9%оо.

Дистрибуцијата по пол покажува дека машките деца се повеќе застапени во морталитетот во однос на женските.

 

 

Морталитет според возраст и пол, 5-24, РСМ, 2018 (стапка/100000)

Вкупно 7-9 години 10-14 години 15-24 години
Број Стапка Број Стапка Број Стапка Број Стапка
Вкупно 105 21.5 13 11.2 22 19.6 70 26.9
Мажи 75 29.8 6 10.0 15 25.9 54 40.3
Жени 30 12.7 7 12.5 7 12.8 16 12.7


Извор: Природно движење на населението,2018

 

 

Препораки:

- подигање на свеста на младите преку програми за здравствена едукација на сите нивоа со цел укажување на значењето за сопственото здравје и севкупната благосостојба;

– активно учество во имплементација на здравствените програми со цел примена на знаењата стекнати со здравствена едукација за здрави животни стилови;

- подигање на свеста на младите за ризикот кој постои кај нивното здравје со цел намалување на ризичното однесување.

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗДРАВЈЕ НА НАСЕЛЕНИЕ ЗА 2018

УЧИЛИШНИ ДЕЦА И МЛАДИНА

 

  1. Природно движење на населението, 2018
  2. Годишни и полугодишни извештаи од службите за здравствена заштита на училишни деца и младина во Р.Македонија,2018