Финансиски извештај за годишна сметка за 2021 година