Согласно чл. 5 од Законот за евиденции во областа на здравството (Сл. Весник бр. 20/2009) и неговите измени и дополнувања (Сл. Весник бр. 53/11 и 164/13), Институтот за јавно здравје на Република Македонија е носител на здравствената статистика за евиденциите што задолжително се водат во здравствените установи.

Во чл. 9 од овој Закон, здравствените установи се обврзуваат да водат збирни евиденции, а со точка 23 од истиот член се воспоставува обврска за воспоставување на збирна евиденција за следење, оценување и планирање на превентивната здравствена заштита на работниците.

На следниот линк можете да го најдете првиот Извештај за видот и обемот на реализирани прегледи во овластените установи за медицина на трудот за 2016 година.