СЗО / Европа организираше работилница од 6-8 јуни 2016 година, продолжувајќи со своите напори за поддршка на процесот на градење на капацитети за подготвеност за кризи и одговор, и имплементација на Меѓународниот здравствен правилник (2005) (МЗП (2005) во Република Македонија.

30 учесници, меѓу кои здравствени специјалисти по хигиена, социјална медицина и епидемиологија,  од Институтот за јавно здравје и регионалните центри за јавно здравје, како и претставници на Клиниката за инфективни болести, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Агенцијата за храна и ветеринарство, Министерството за здравство, Фондот за население на Обединетите нации и Канцеларијата на СЗО.

Работилницата беше поделена на 3 дела:

  • расправа и ревизија на националните протоколи – вклучително и ризици за биолошко, хемиско и јонизирачко зрачење и точки на влез – за спроведување на Меѓународниот здравствен правилник (2005);
  • финализирање на оперативни аспекти на националната подготвеност за криза и одговор; и
  • вежба за спроведување на Анекс 2 од Меѓународниот здравствен правилник (2005) и на националниот здравствен одговор за симулација на сценарија на поплави.

Врз основа на симулацијата, учесниците развија дополнителен оперативен протокол за национален здравствен одговор на поплавите, кој ќе биде вклучен како дел од прилозите на националната подготвеност за криза и одговор.

Работилницата обезбеди сеопфатен процес на финализирање на овие документи, преку создавање синергија помеѓу релевантните институции и сектори одговорни за Меѓународниот здравствен правилник (2005), спроведување и подготвеност за кризи и делување. Преку групни дискусии, националните експерти ги дефинираа активностите и одговорностите кои ќе бидат дел од протоколите на МЗП и планот за подготвеност и реакција (одговор), и се согласија на понатамошни чекори за да се финализира овој процес.