ВИДЕО СЗО-5 КЛУЧА ЗА БЕЗБЕДНА ХРАНА

Главна цел на кампањата:

• Да ги потикне надлежните тела и органи да ја подобрат безбедноста на храната, преку зајакнување на интерсекторската соработка и покренување кампањи за подигање на јавната свест

•  Поттикнување на потрошувачите да обезбедат безбедна храна во нивните домови или на нивната трпеза    (да поставуваат прашања, да ги проверуваат етикетите, да ги следат советите за хигиена на храната)