Малигните неоплазми се меѓу најчестите причини за смрт во светот. Во Р.С.Македонија после болестите на циркулаторниот систем малигните неоплазми се втората најчеста причина за смрт. Во периодот 2010-2020 година стапката на морталитет се движи од 180,3 на 100000 население во 2010 година до 188,6%000 во 2020 година.

 

Дијаграм 1: Стапка на морталитет од малигни неоплазми во Р.С.Македонија, 2010 – 2020 година

 mortalitet 1

Стапката на морталитет од малигни неоплазми кај мажите е повисока во однос на жените.

Дијаграм 2: Стапка на морталитет од малигни неоплазми по пол во Р.С. Македонија, 2010 – 2020 година

 mortalitet 2

 

Морталитет од малигни неоплазми на возраст над 65 години

Во периодот 2010-2019 година стапката на морталитет од малигни неоплазми на возраст над 65 години осцилира и се движи од 881,1 во 2010 година до 835,7 во 2020 година на 100000 население.

Дијаграм 3: Стапка на морталитет од малигни неоплазми во Р.С. Македонија на возраст над 65 години, 2010 – 2020 година

 mortalitet 3

Стапката на морталитет од малигни неоплазми во возрасната група над 65 години е повисока кај машката поулација.

Дијаграм 4: Стапка на морталитет од малигни неоплазми во Р.С Македонија на возраст над 65 години по пол, 2010 – 2020 година

 mortalitet 4

 

Морталитет од малигни неоплазми на возраст 0 – 64 години

Стапката на морталитет од малигни неоплазми во возрасната група од 0-64 години е значително пониска од стапката на морталитет на возраст над 65 години.

Дијаграм 5: Стапка на морталитет од малигни неоплазми во Р.С. Македонија на возраст 0 – 64 години, 2010 – 2020 година

 mortalitet 5

И во возрасната група 0-64 години морталитетот е повисок кај мажите во однос на жените.

Дијаграм 6: Стапка на морталитет од малигни неоплазми во Р.С. Македонија на возраст 0 – 64 години по пол, 2010 – 2020 година

 mortalitet 6

 

 

Најчести примарни локализации на малигни неоплазми

Кај мажите, најчеста причина за смрт од малигни неоплазми, во периодот 2010-2020 година, е малигната неоплазма на бронх и бел дроб со стапка на морталитет која се движи од 64,8 во 2010 година до 66,9 во 2014 година и 67,6 на 100000 мажи во 2020 година.

Дијаграм 7: Стапка на морталитет од малигна неоплазма на бронх и бел дроб кај мажи во Р.С. Македонија, 2010 – 2020 година

 mortalitet 7

 

Кај жените најчеста причина за смрт од малигни неоплазми во периодот 2010-2020 година е малигната неоплазма на дојка. Стапката на морталитет се движи од 30,0 во 2010 година до 32,2,8 во 2020 година на 100000 жени.

Дијаграм 8: Стапка на морталитет од малигна неоплазма на дојка кај жени во Р.С. Македонија, 2010 – 2020 година

 mortalitet 8