Актуелности

Image
Анкетен прашалник: Последици од КОВИД-19 пандемијата врз здравјето на возрасното население во РСМ

Анкетен прашалник: Последици од КОВИД-19 пандемијата врз здравјето на возрасното население во РСМ, на албански и македонски јазик. Прашалник на македонски јазик: https://docs.goo...

Image
ИНФОРМАЦИЈА ЗА НОВ СЛУЧАЈ НА КОНГО КРИМСКА ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА

Во доцните вечерни часови на 12.08.2023, Одделот за епидемиологија на заразни заболувања при ИЈЗ РСМ е телефонски известен за позитивен резултат на Конго Кримска хеморагична треска од направ...

Image
12 АВГУСТ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДИТЕ

„ЗЕЛЕНИ ВЕШТИНИ ЗА МЛАДИТЕ: KОН ОДРЖЛИВ СВЕТ; Е МОТОТО ПОД КОЕ СЕ ОДБЕЛЕЖУВА МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА МЛАДИТЕ ВО 2023 ГОДИНА Денеска светот се залага за зеле...

Image
12 август – Светски ден на младите

Здравствена состојба и здравствена заштита на училишни деца и младина во Р. Северна Македонија, 2022 Дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина се остварува во  33 мест...

Image
Интерен оглас за вработување на административни службеници

Врз основа на член 30, 31,49 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на РМ” Бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и Службен весник на РСМ бр,275/19 ...

Image
Интерен оглас за вработување на здравствени работници и здравствени соработници

Врз основа на член 156, 157, 158 и 162 од Законот за здравствена заштита (,,Службен весник на РСМ” Бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,...

Image
Водич за доење

Одделот за здравствена промоција и следење на болести при Институтот за јавно здравје ја согледа потребата за подигнување на свеста за бенефитите од доење, па со таа цел  подготви ВОДИЧ...