Актуелности

Image
Интерен оглас за вработување на административни службеници

Врз основа на член 30, 31,49 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на РМ” Бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и Службен весник на РСМ бр,275/19 ...

Image
Интерен оглас за вработување на здравствени работници и здравствени соработници

Врз основа на член 156, 157, 158 и 162 од Законот за здравствена заштита (,,Службен весник на РСМ” Бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,...

Image
Водич за доење

Одделот за здравствена промоција и следење на болести при Институтот за јавно здравје ја согледа потребата за подигнување на свеста за бенефитите од доење, па со таа цел  подготви ВОДИЧ...

Image
Светска недела на доење 1-7 август

Светската недела на доење претставува глобална кампања за подигање на свеста и поттикнување активности на теми поврзани со доењето. Светската недела на доење започна со одбележување во 19...

Image
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТВРДЕН СЛУЧАЈ НА КОНГО-КРИМСКА ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА

Конго-кримската хеморагична треска (ККХТ) е природно-жаришна болест која се пренесува преку крлежи, а е предизвикана од вирус (Nairovirus) од семејството Bunyaviridae. Вирусот на ККХТ може д...

Image
ПРЕВЕНЦИЈА НА ЗАБОЛУВАЊА КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ПРЕКУ ХРАНА

Летниот период и високите температури го зголемуваат ризикот од појава на цревни инфекции, односно инфекции кои се пренесуваат преку храна. Затоа Институтот за јавно здравје препорачува особ...

Image
25ТИ ЈУЛИ – СВЕТСКИ ДЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДАВЕЊЕ

Водата е составен дел од нашите животи, ни помага да преживееме но во друг момент може и да ни го одземе животот. Иако никој не е имун од давењето сепак постојат разлики помеѓу стапките на д...