Актуелности

Image
12 август – Светски ден на младите

Здравствена состојба и здравствена заштита на училишни деца и младина во Р. Северна Македонија, 2022 Дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина се остварува во  33 мест...

Image
Интерен оглас за вработување на административни службеници

Врз основа на член 30, 31,49 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на РМ” Бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и Службен весник на РСМ бр,275/19 ...

Image
Интерен оглас за вработување на здравствени работници и здравствени соработници

Врз основа на член 156, 157, 158 и 162 од Законот за здравствена заштита (,,Службен весник на РСМ” Бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,...

Image
Водич за доење

Одделот за здравствена промоција и следење на болести при Институтот за јавно здравје ја согледа потребата за подигнување на свеста за бенефитите од доење, па со таа цел  подготви ВОДИЧ...

Image
Светска недела на доење 1-7 август

Светската недела на доење претставува глобална кампања за подигање на свеста и поттикнување активности на теми поврзани со доењето. Светската недела на доење започна со одбележување во 19...

Image
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТВРДЕН СЛУЧАЈ НА КОНГО-КРИМСКА ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА

Конго-кримската хеморагична треска (ККХТ) е природно-жаришна болест која се пренесува преку крлежи, а е предизвикана од вирус (Nairovirus) од семејството Bunyaviridae. Вирусот на ККХТ може д...

Image
ПРЕВЕНЦИЈА НА ЗАБОЛУВАЊА КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ПРЕКУ ХРАНА

Летниот период и високите температури го зголемуваат ризикот од појава на цревни инфекции, односно инфекции кои се пренесуваат преку храна. Затоа Институтот за јавно здравје препорачува особ...